Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro spotřebitelský úvěr společnosti Rerum Finance, s.r.o.

ČÁST A. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Rerum Finance, s.r.o., je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228845 se sídlem: Mezibranská 1579/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03210235, (dále jen "Společnost"). Společnost vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP"), které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a upravují vzájemná práva a povinnosti Klienta a Společnosti při zřizování, vedení a rušení Uživatelského profilu Klienta, při poskytování Služeb, základní pravidla pro zajištění dluhů Klienta a úhradu pohledávek Společnosti, pravidla odpovědnosti Klienta a Společnosti za plnění povinností ze Smluv a za škodu a postup při provádění změn VOP.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost poskytuje Služby za pomoci prostředků komunikace na dálku, není-li sjednáno nebo Společností stanoveno jinak.

1.2. Společnost podmiňuje poskytování Služeb předložením potřebných informací a dokumentů.

1.3. Společnost nemá povinnost vstoupit do smluvního vztahu s Klientem za účelem poskytnutí požadované Služby. Společnost není povinna akceptovat návrh Smlouvy/Dodatku a/anebo Žádost Klienta.

1.4. Klientem může být pouze zletilá svéprávná fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti anebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

2. Vymezení pojmů a výkladová pravidla

2.1. Pojmy s velkým počátečním písmenem mají následující význam:

2.1.1. "Apostilní doložka" je doložka o ověření apostilou ve smyslu haagské Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října 1961, zveřejněné ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb.

2.1.2. "ČNB" je Česká národní banka.

2.1.3. "ČR" je Česká republika.

2.1.4. "Dodatek" je dodatek Smlouvy.

2.1.5. "Variabilní symbol", v textu též jako "Identifikační číslo Úvěru" a/nebo "ID Úvěru", je jedinečný identifikátor, pod kterým identifikuje Společnost poskytnutý Klientovi úvěr.

2.1.6. "Klient" je osoba, která podala Žádost Společnosti, a/anebo uzavřela se Společností Smlouvu a/anebo uzavřela se Společností Dodatek ke Smlouvě.

2.1.7. "Kontaktní adresa" je adresa sjednaná ve Smlouvě nebo v jiné smlouvě související s poskytovanými Službami, nebo adresa, kterou Klient sdělil Společnosti pro účely doručování Zásilek. Kontaktní adresou je též P.O. BOX.

2.1.8. "Marketingová činnost" je soubor činností, jejichž účelem je informování Klientů o produktech a službách Správce, předkládání nabídky k jejich objednání, zprostředkování či pořízení a vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům, a to i prostřednictvím elektronických prostředků.

2.1.9. "NOZ" je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.10. "Okamžik registrace" je okamžik odeslání registračního formuláře na Stránkách Společnosti tlačítkem "Pokračovat", které je zpřístupněno až po odsouhlasení Klientem VOP, Produktových podmínek, příslušné Smluvní dokumentace vč. příslušných příloh, Sazebníku, Oznámení a poskytnutím Souhlasu se zpracováním osobních údajů.

2.1.11. "Osobní údaje" jsou jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, kontaktní spojení, údaje charakterizující Klientovu bonitu a důvěryhodnost, včetně příslušných podkladů pro jejich vyhodnocení, například účetní výkazy Klienta, pracovní smlouvy, kontaktní informace na zaměstnavatele atd. Osobní údaje neobsahují citlivé osobní údaje dle z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.12. "Oznámení" jsou sdělení, v nichž jsou v souladu s VOP a/anebo příslušnými Produktovými podmínkami stanoveny další podmínky a technické aspekty poskytování Služeb.

2.1.13. "Produktové podmínky" jsou podmínky Společnosti upravující poskytování jednotlivých Služeb.

2.1.14. "Registrace" je úplné a řádné vyplnění veškerých údajů požadovaných Společností v registračním formuláři na Stránkách Společnosti. Součástí Registrace je zejména Souhlas se zpracováním osobních údajů a se Smluvní dokumentací.

2.1.15. "Sazebník" je přehled všech poplatků, penále, smluvních pokut, ostatních cen, jiných plateb za Služby a za úkony se Službami souvisejícími, úroků a dále je to přehled popisující roční úrokovou sazbu, roční procentní sazbu nákladů, poplatky a další platby splatné Společnosti Klientem za Služby poskytnuté Společností v souladu se Smluvními dokumenty a Produktovými podmínkami, který lze průběžně měnit během doby trvání smluvního vztahu mezi Klientem a Společností v souladu s postupem uvedeným ve Smlouvě, není-li sjednáno nebo Společností stanoveno jinak. Sazebník je k dispozici na Stránkách Společnosti.

2.1.16. "Služba" je jakákoli služba, obchody a/anebo produkty poskytované Společností.

2.1.17. "Smlouva/Dodatek" je Smlouva a/anebo Dodatek ke Smlouvě mezi Klientem a Společností.

2.1.18. "Smlouva" je smlouva o poskytnutí Služby, zejm. o zápůjčce a/anebo o úvěru uzavřená mezi Klientem a Společností.

2.1.19. "Společnost" je Rerum Finance, s.r.o., právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228845 se sídlem: Mezibranská 1579/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03210235,

2.1.20. "Správce" je Společnost či jiný správce osobních údajů Klienta.

2.1.21. "Stránky" jsou internetové stránky Společnosti dostupné na adrese www.rerum.cz, případně na jiné internetové adrese, které Společnost používá nebo bude používat v souvislosti s poskytováním Služeb

2.1.22. "Uživatelský profil" je heslem chráněný osobní účet Klienta vytvořený pro Klienta a dostupný na Stránkách Společnosti, prostřednictvím něhož Klient podává Společnosti Žádosti a/anebo uzavírá Smlouvy/Dodatky a prostřednictvím kterého komunikují Klient a Společnost. Uživatelský profil obsahuje veškeré informace zadané Klientem a/nebo zveřejněné Společností ve vztahu ke Klientovi v souvislosti se Smlouvou.

2.1.23. "Zákon o ochraně osobních údajů" je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.24. "Zákon o spotřebitelském úvěru" je zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.25. "Zásilky" jsou zprávy, písemnosti a jiná korespondence či jiné zásilky mezi Společností a Klientem související s poskytováním Služeb.

2.1.26. "Zmocněnec" je fyzická nebo právnická osoba, kterou Klient zmocnil plnou mocí, aby jej zastupovala ve vztahu ke Společnosti v rozsahu stanoveném touto plnou mocí, nebo která je zmocněna zastupovat Klienta na základě právního předpisu nebo rozhodnutí soudu.

2.1.27. "Žádost/Smlouva/Dodatek" je Žádost Klienta a/anebo Smlouva a/anebo Dodatek ke Smlouvě mezi Klientem a Společností.

2.1.28. "Žádost" je návrh Klienta, kterým, po důkladném seznámení s příslušnou Smluvní dokumentací a jejím odsouhlasení, závazně navrhuje Společnosti uzavřít s ním Smlouvu.

3. Smluvní dokumentace

3.1. Společnost vydává Produktové podmínky, které upravují podmínky poskytování jednotlivých Služeb. Další podmínky a informace o poskytování Služeb jsou uvedeny v Oznámeních, jsou-li Společností vydány. Ceny za poskytované Služby a za úkony se Službami souvisejícími jsou stanoveny v Sazebníku.

3.2. VOP, Produktové podmínky pro příslušnou Službu, Oznámení pro příslušnou Službu a Sazebník tvoří části obsahu Smlouvy (dále jen "Smluvní dokumenty" nebo též "Smluvní dokumentace"). Smluvní dokumenty v aktuálním znění uveřejňuje Společnost na Stránkách nebo jsou k dispozici v sídle Společnosti.

3.3. Podpisem Žádosti/Smlouvy/Dodatku Klient stvrzuje, že se seznámil se zněním Smluvních dokumentů, přijímá je a souhlasí s tím, že se bude řídit jejich ustanoveními. Podpisem Žádosti/Smlouvy/Dodatku Klient uděluje příslušné souhlasy v rozsahu vyplývajícím ze Smluvních dokumentů. V případě, kdy k uzavření Smlouvy dojde v období mezi dnem, kdy Společnost zpřístupnila návrh změny některého ze Smluvních dokumentů a navrhovaným dnem jeho účinnosti dle článku o změně smlouvy dle VOP, považuje se za nedílnou součást Smlouvy takový Smluvní dokument platný a účinný ke dni uzavření Smlouvy do dne bezprostředně předcházejícího navrženému dni účinnosti změn daného Smluvního dokumentu ve znění navrhovaných změn od navrženého data jeho účinnosti.

3.4. Ujednání Smlouvy odchylná od kteréhokoliv ze Smluvních dokumentů mají přednost před ustanoveními takového Smluvního dokumentu. Odchylná ustanovení Produktových podmínek mají přednost před ustanoveními VOP, Oznámení a Sazebníku. Ustanovení Oznámení a Sazebníku mají přednost před odchylnými ustanoveními VOP.

3.5. Klient se zavazuje, že osoby, které jménem nebo za Klienta přijímají Služby nebo se podílejí na jejich přijímání, budou vždy řádně seznámeny s příslušnou Smlouvou, Smluvními dokumenty a dalšími dokumenty, které se k dané Službě vztahují.

3.6. Klient je povinen zveřejnit Smlouvu, která dle názoru Společnosti splní podmínky pro povinné zveřejňování smluv podle příslušného zákona, a to ve lhůtě a způsobem tímto zákonem uvedeným. Pokud Klient nesplní tuto povinnost, souhlasí s tím, že Společnost takovou Smlouvu sama zveřejní způsobem, který jí příslušný zákon umožňuje.

4. Identifikace Klienta a předkládání dokumentů

4.1. Před poskytnutím Služby, jakožto i kdykoli v průběhu jejího poskytování, je Společnost oprávněna žádat předložení identifikačních dokladů, dalších dokumentů a informací nutných k poskytnutí Služby a k řádné identifikaci a kontrole Klienta, osob oprávněných jednat jménem nebo za Klienta a dále k určení, zda Klient nebo osoba oprávněná jednat jménem nebo za Klienta je či není Politicky exponovanou osobou, a to v souladu s právními předpisy a zásadami obezřetného podnikání Společnosti.

4.2. Společnost je oprávněna stanovit pravidla pro identifikaci jednotlivých osob, jakož i rozsah informací a dokumentů, které je Klient povinen předložit za účelem identifikace a poskytnutí jednotlivých Služeb. Společnost je v rámci plnění svých povinností vyplývajících z právních předpisů oprávněna provádět identifikaci a kontrolu výše uvedených osob, plnit svou informační povinnost, zjišťovat a zpracovávat údaje o účastnících Služby, vést evidenci takto získaných údajů, to vše v souladu se smluvními ujednáními a právními předpisy.

4.3. Klient je povinen poskytnout Společnosti plnou součinnost za účelem identifikaci a kontroly Klienta. Klient je proto povinen řídit se pokyny Společnosti a na vyzvání Společnosti kdykoli a bezodkladně poskytnout nutný doklad v písemné formě či elektronicky originál a/nebo ověřenou kopii a/nebo prostou kopii a/nebo elektronický scan a/nebo fotografii a/nebo MMS zprávou z mobilního čísla, které je zaregistrováno v Uživatelském profilu Klienta.

4.4. Společnost je oprávněna vyžadovat, aby listiny vystavené v zahraničí byly v souladu s příslušnou právní úpravou opatřeny Apostilní doložkou nebo superlegalizovány.

4.5. Společnost je oprávněna v souladu s právními předpisy pořídit si pro vlastní potřebu kopie předložených dokumentů a tyto uchovávat. Společnost je oprávněna pořídit si a uchovávat jakýkoli autentický (písemný, zvukový či elektronický) záznam o komunikaci s Klientem, osobami oprávněnými jednat jménem nebo za Klienta, včetně evidence a záznamu telefonických hovorů. Pokud právní předpis nestanoví jinak, Klient, osoby jednající jménem nebo za Klienta souhlasí s pořízením záznamu, s jeho uchováním a s tím, že takovýto záznam může být v případě potřeby využit jako důkazní prostředek. Společnost není povinna takovýto záznam uvedeným osobám poskytnout, pokud právní předpis nestanoví jinak.

5 Informační povinnost

5.1. Klient souhlasí s tím, aby mu Společnost poskytovala informace a předávala dokumentaci na jiném trvalém nosiči dat na Stránkách.

5.2. V zájmu zabezpečení řádného poskytování Služby je Klient povinen Společnost bez zbytečného odkladu informovat o:

5.2.1. změně identifikačních údajů,

5.2.2. jakýchkoli dalších změnách či skutečnostech, které mohou mít vliv na poskytování Služeb a na schopnost Klienta dostát povinnostem vůči Společnosti,

5.2.3. změně údajů týkajících se Klienta, osoby jednající jménem nebo za Klienta,

5.2.4. změně skutečností určujících status Klienta jako Politicky exponované osoby,

5.2.5. skutečnostech, které mají nebo mohou mít zásadní vliv na právní postavení Klienta (například zahájení insolvenčního řízení, omezení svéprávnosti a podobně),

5.2.6. skutečnostech, které mají nebo mohou mít zásadní vliv na právní postavení osob jednajících jménem nebo za Klienta,

5.2.7. ztrátě dokumentů zásadního významu v souvislosti s poskytováním Služeb, jakož i dokladů identifikujících Klienta nebo osoby jednající jménem nebo za Klienta.

5.3. Klient je povinen Společnost bez zbytečného odkladu po zjištění informovat o ztrátě, odcizení nebo zneužití hesel, kódů a podobně, které Klient obdržel v souvislosti s poskytováním Služeb. Pokud Klient nesplnil tuto informační povinnost vůči Společnosti do 24 hodin po té, co se o ztrátě, odcizení nebo zneužití hesel, kódů a podobně dozvěděl nebo mohl dozvědět, aniž by mu v tom bránily důvody hodné zvláštního zřetele, platí, že neoznámil výše uvedenou skutečnost bez zbytečného odkladu po zjištění.

5.4. Na žádost Společnosti je Klient povinen Společnosti sdělit a prokázat údaje a skutečnosti, které může Společnost požadovat pro určení statusu Klienta, daňové, účetní či jiné účely, např. jméno, příjmení, název, obchodní firmu, trvalý pobyt, bydliště, sídlo, datum a místo narození, IČO, DIČ, údaje o daňovém domicilu, obratu, počtu zaměstnanců apod.

5.5. Společnost jedná v důvěře v pravost a v obsah předložených identifikačních dokladů, dalších dokumentů a poskytnutých informací.

5.6. Společnost není povinna přijmout dokument, o jehož pravosti či správnosti má odůvodněné pochybnosti.

6. Jednání Klienta a Společnosti

6.1. Klient jedná ve vztahu ke Společnosti buď osobně, nebo prostřednictvím Zmocněnce, není-li ve VOP stanoveno, že za Klienta v uvedeném rozsahu mohou jednat i jiné osoby, a to v souladu s právními předpisy a v dohodnuté formě.

6.2. Společnost je oprávněna stanovit, že některá jednání vůči Společnosti je Klient povinen učinit osobně.

6.3. V zájmu zabezpečení řádného poskytování Služeb může Společnost ověřit oprávnění osoby jednající jménem nebo za Klienta nebo odmítnout či pozdržet plnění jakéhokoli Žádosti/Smlouvy/Dodatku do doby, než bude Společnost považovat za nepochybné, že daná osoba je skutečně oprávněna jménem nebo za Klienta v dané věci jednat.

6.4. Společnost je oprávněna odmítnout či pozdržet plnění jakékoli Žádosti/Smlouvy/Dodatku v případě, že jí nebudou předloženy všechny dokumenty (zejm. souhlasy, schválení, čestná prohlášení) podle kteréhokoliv Smluvního dokumentu a Smlouvy nebo nezbytné pro poskytnutí Služby podle právních předpisů nebo nebudou-li tyto dokumenty obsahovat požadované náležitosti či dostatečně prokazovat příslušné skutečnosti.

6.5. Plná moc udělená Klientem Zmocněnci musí být určitá, řádně podepsaná Klientem a přijatá Zmocněncem, pokud právní předpis nestanoví pro platnost plné moci zvláštní formu (např. formu notářského zápisu). Podpis Klienta na plné moci musí být úředně ověřen, není-li sjednáno nebo Společností stanoveno jinak.

6.6. Společnost jedná prostřednictvím svých zaměstnanců či třetích osob, které jsou k předmětnému jednání řádně zmocněné či jejichž oprávnění jednat jménem nebo za Společnost vyplývá z právních předpisů. Tam, kde to bude Společnost považovat za vhodné, je oprávněna nahradit podpis osob oprávněných jednat za Společnost tištěnými nebo mechanickými prostředky, zejména v případě hromadné korespondence s Klienty nebo v případě korespondence, která je Společnosti generována automaticky.

6.7. Podpis Klienta nebo osob jednajících jménem či za Klienta na dokumentech, kterými dochází ke vzniku, změně nebo zániku smluvního vztahu se Společností, jakožto i na odmítnutí změny VOP či jiného Smluvního dokumentu, musí být úředně ověřen, není-li sjednáno nebo Společností stanoveno jinak, zejm. pokud v konkrétním případě Společnost neakceptuje jiný způsob ověření, zejm. prostřednictvím Uživatelského profilu.

6.8. Pokud se v očekávání vlastní nezpůsobilosti Klient rozhodne projevit vůli k tomu, aby jeho záležitosti byly spravovány určitým způsobem nebo aby je spravovala určitá osoba, a týkají-li se takové záležitosti jednání se Společností, musí Klient takovou vůli projevit výhradně ve formě veřejné listiny a souhlasí s tím, že Společnost není povinna akceptovat jinou formu.

6.9. Osoba jednající jménem nebo za Klienta je povinna při tomto jednání vůči Společnosti dodržovat veškerá omezení a podmínky pro jeho zastupování, jež pro ni vyplývají z příslušných právních předpisů, z rozhodnutí soudu či jiných státních orgánů nebo pokynů Klienta. V případě porušení těchto omezení nebo podmínek je tato osoba povinna nahradit Společnosti škodu, která jí vznikne v důsledku tohoto porušení.

6.10. Byl-li Klient omezen ve své svéprávnosti, je povinen předložit Společnosti bez zbytečného odkladu výpis z registru obyvatel osvědčující jeho opětovnou plnou svéprávnost nebo, není-li to možné, pak čestné prohlášení o tom, že je již plně svéprávný. Klient je povinen nahradit Společnosti škodu, která jí vznikla v důsledku porušení povinnosti Klienta dle tohoto ustanovení, popř. v důsledku nepravdivosti čestného prohlášení.

7. Registrace Klienta a Komunikace

7.1. Komunikace s Klientem probíhá především prostřednictvím Uživatelského profilu, není-li sjednáno nebo Společností stanoveno jinak. Tímto způsobem Klient a Společnost plní také svou informační povinnost, pokud není dohodnuto jinak nebo pokud Společnost neakceptuje jiný způsob komunikace.

7.2. Při každém telefonickém kontaktu mezi Společností a Klientem se Klient i Společnost identifikují dohodnutým způsobem či způsobem nevzbuzujícím pochybnost o totožnosti osoby, která příslušnou komunikaci činí.

7.3. Při vzájemné komunikaci Klient používá formuláře Společnosti, pokud není dohodnuto jinak nebo pokud Společnost neakceptuje jiný způsob komunikace.

7.4. Komunikace mezi Společností a Klientem v rámci smluvního vztahu probíhá v českém jazyce, pokud není dohodnuto jinak. Společnost není povinna přijmout dokument v jiném než v českém jazyce. Společnost je oprávněna žádat předložení úředního překladu cizojazyčného dokumentu do českého jazyka. V případě dokumentů, které jsou vyhotoveny i v jiných jazykových verzích, je vždy rozhodující česká verze, není-li dohodnuto jinak.

7.5. Postup při registraci Klienta pro přístup do Uživatelského profilu. Klient, který chce uzavřít se Společností Smlouvu/Dodatek, provede registraci na webových stránkách Společnosti www.rerum.cz následujícím způsobem: v sekci Registrace do registračního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách Společnosti,

7.5.1. uvede Klient své jméno, příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu, číslo svého bankovního účtu, adresu trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu, e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu, název a IČO zaměstnavatele, sídlo zaměstnavatele;

7.5.2. dále uvede heslo pro přístup do Uživatelského profilu.

7.6. Registrace a vstup do Uživatelského profilu je podmíněn bezvýhradným souhlasem Klienta s příslušnou Smluvní dokumentací, přitom souhlas Klienta se osvědčuje tím, že Klient zaškrtne příslušná políčka formulářů s odkazy na příslušnou Smluvní dokumentaci.

7.7. Dokončením registrace Klienta v Uživatelském profilu a zadáním bezpečnostního SMS kódu se považují příslušné elektronické kanály pro doručování a komunikaci za jednoznačně spojené s podepisující osobou a umožňující identifikaci podepisující osoby, a jsou bezvýhradně odsouhlasené.

8 Žádosti Klienta

8.1. V zájmu zabezpečení řádného poskytování Služeb Společnost vyřídí takové žádosti, které jsou úplné, srozumitelné, jednoznačné, formálně správné a učiněné v souladu s dohodnutými podmínkami. Společnost je oprávněna neprovést požadovaný úkon, brání-li jí v tom závažné provozně technické důvody. V takovém případě bude Společnost hledat pro Klienta přijatelné řešení. Společnost je oprávněna neprovést požadovaný úkon, pokud by provedení takového úkonu bylo v rozporu s příslušnými právními předpisy. Společnost je oprávněna pozastavit zpracování žádosti, případně tuto odmítnout, pokud existuje odůvodněná obava, že Klient nebude schopen dostát svým povinnostem vůči Společnosti, či v případě existence neuhrazených pohledávek Společnosti za Klientem po splatnosti.

8.2. Společnost je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna provést identifikaci nebo požádat o prokázání totožnosti každou osobu předkládající Žádost či skládající hotovost bez ohledu na výši částky.

8.3. Není-li sjednáno jinak, může Klient změnit či odvolat svou žádost pouze po dohodě se Společností a není-li to vyloučeno právními předpisy.

8.4. Rozhodným dnem pozbývají účinnosti jakékoli Žádosti učiněné Klientem, pokud právní předpis nestanoví jinak.

9 Doručování

9.1. Doručování Zásilek provádí Společnost na Kontaktní adresu anebo do Uživatelského profilu, který si Klient zřídil na Stránkách Společnosti, není-li sjednáno nebo Společností stanoveno jinak. Způsob doručování vždy určuje Společnost, neurčuje-li zákon jinak.

9.2. Pokud se Klient se Společností nedohodne jinak, považuje se za Kontaktní adresu Klienta adresa jeho trvalého pobytu.

9.3. Společnost je oprávněna určit Zásilku, kterou je třeba vždy doručit Klientovi na jeho Kontaktní adresu či do Uživatelského profilu, a to bez ohledu na jiné způsoby doručování sjednané ve Smlouvě. Za odeslání Zásilek je Společnost oprávněna účtovat poplatky v souladu se Sazebníkem.

9.4. Pokud Společnost neoznámí Klientovi jinou svou kontaktní adresu nebo ve Smlouvě nedohodne s Klientem doručování Společnosti jiným způsobem, musí být Zásilky určené Společnosti doručovány na adresu sídla Společnosti.

9..5 Zásilky je možné doručovat osobně, poštou, kurýrní službou nebo jiným dohodnutým způsobem umožňujícím přepravu nebo přenos a prokazatelné doručení Zásilek. Klient se se Společností může též dohodnout, že Zásilky budou doručovány faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty. Společnost se může s Klientem dohodnout na doručování Zásilek prostřednictvím Zmocněnce pro doručování.

9.6. Zásilka zaslaná Klientovi je považována za doručenou, pokud od pošty, kurýrní služby nebo jiné Společností pověřené osoby tuto zásilku převezme Klient nebo jiná osoba na Kontaktní adrese Klienta.

9.7. Zásilky doručované Společností na Kontaktní adresu do vlastních rukou Klienta nebo s dodejkou jsou považovány za doručené okamžikem jejich převzetí. Zmaří-li Klient doručení Zásilky, je za den doručení považován den vrácení Zásilky Společnosti, a to i tehdy, když se Klient o uložení Zásilky nedozvěděl. Bez ohledu na výše uvedené jsou tyto Zásilky považovány za doručené nejpozději 10. pracovní den po jejich odeslání na území České republiky či 15. pracovní den po jejich odeslání do zahraničí. Klient zmaří doručení Zásilky, jestliže Zásilku odmítne převzít nebo si Zásilku nevyzvedne v náhradní lhůtě nebo se Zásilka vrátí Společnosti jako nedoručitelná na Kontaktní adresu.

9.8. Ostatní Zásilky Klientovi se považují za doručené třetí pracovní den po jejich odeslání na území České republiky či 15. pracovní den po jejich odeslání do zahraničí. To však neplatí v případě, pokud se Společnost dozví o doručení Zásilky před uplynutím této doby.

9.9. Zásilky doručované do Uživatelského profilu Klienta se považují za doručené do vlastních rukou Klienta druhý kalendářní den po jejich odeslání, není-li sjednáno nebo Společnosti stanoveno jinak.

9.10. Zásilky zaslané faxem se považují za doručené okamžikem potvrzení úspěšného odeslání generovaného přístrojem odesílatele.

9.11. Zásilky zasílané prostřednictvím elektronické pošty se považují za doručené okamžikem oznámení o jejich přijetí serverem příjemce, nebude-li pro příslušnou Službu nebo v souvislosti s ní stanoveno jinak.

9.12. Pokud bude Zásilka opakovaně (tj. alespoň dvakrát) vrácena z důvodu zmaření jejího doručení Klientem, Klient souhlasí s tím, že je Společnost oprávněna změnit způsob doručování všech dalších Zásilek na osobní odběr v sídle Společnosti, případně na doručení na adresu trvalého pobytu Klienta, pokud je tato adresa odlišná od Kontaktní adresy.

10 Vznik a zánik smluvního vztahu

10.1. Registrací Klient Společnosti prohlašuje a potvrzuje, že není v prodlení se splacením jakéhokoliv dluhu vůči třetí osobě, není si vědom, že by byl evidován v žádné z databází dlužníků nebo databází pro tvorbu úvěrové historie. Zejména pak v Insolvenčním rejstříku, v Centrální evidenci exekucí, či v Databázi neplatných dokladů MVČR a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by mohly mít podstatný nepříznivý dopad na plnění jeho dluhů a povinností vůči Společnosti.

10.2. Klient k Okamžiku registrace Společnosti prohlašuje a potvrzuje, že veškeré údaje, které poskytl od Okamžiku registrace až do doby řádného splacení veškerých dluhů ze Smlouvy Společnosti, jsou přesné, pravdivé a nejsou v žádném ohledu zavádějící.

10.3. Klient bere na vědomí veškeré právní následky vyplývající z nepravdivého, nepřesného nebo zavádějícího prohlášení.

10.4. Klient dává výslovný souhlas Společnosti, aby telefonovala na telefonní číslo uvedené v Registraci v pracovních hodinách zákaznického centra Společnosti zveřejněných na Stránkách, a v případě porušení Smlouvy i mimo tyto vymezené hodiny. Dále dává výslovný souhlas Společnosti, aby zasílala informace na e-mailovou adresu uvedenou Klientem v Uživatelském profilu a aby kontaktovala zaměstnavatele Klienta nebo jakékoliv jiné třetí osoby za účelem ověření přesnosti a pravdivosti údajů uvedených v Registraci nebo jiných údajů vztahujících se ke Klientovi, které Společnost získala v souvislosti s plněním dle Smlouvy.

10.5. Klient souhlasí se zaznamenáváním veškerých telefonických hovorů a jakékoli jiné komunikace se Společností ze strany Společnosti.

10.6. Společnost a Klient vstupují do smluvních vztahů na základě vzájemné dohody o podmínkách poskytování požadované Služby. Písemnou formu Smlouvy je nutné dodržet v případě, pokud tak vyžadují právní předpisy, či v případech, kdy písemnou formu požaduje Klient nebo Společnost. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, je Smlouva uzavírána na dobu neurčitou.

10.7. Podpisem Smlouvy se rozumí i takové formy souhlasu se zněním Smlouvy, které jsou stanoveny dohodou Klienta a Společnosti nebo příslušnými právními předpisy (např. elektronický podpis, souhlas projevený v průběhu telefonické komunikace, souhlas projevený v průběhu Registrace, souhlas projevený v průběhu podání Žádosti a/anebo akceptaci Smlouvy prostřednictvím Uživatelského profilu Klienta, podpis zachycený v elektronickém formátu PDF dokumentu).

10.8. Smlouva je uzavřena až po dosažení shody o všech jejích náležitostech. Přijetí nabídky Společnosti učiněné Klientovi nesmí obsahovat žádné dodatky, výhrady, omezení, odchylky, ani jiné změny, ani nesmí odkazovat na jiné obchodní podmínky než na VOP nebo příslušné Produktové podmínky. Je-li Smlouva uzavřena v jiné formě než písemné, platí tato Smlouva za uzavřenou pouze s obsahem, na kterém se strany dohodly nebo který Společnost Klientovi potvrdila ve svém potvrzení.

10.9. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, Klient na sebe přebírá nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě a v souvislosti se Smlouvou. Klient vylučuje uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 NOZ na smluvní vztah založený Smlouvou.

10.10. Společnost je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě, kdy Klient závažným způsobem poruší své smluvní povinnosti či své zákonné povinnosti související se Službami nebo pokud Společnost zjistí jiné zásadní skutečnosti, v důsledku kterých je vážně ohrožena schopnost Klienta řádně dostát svým závazkům. Společnost je rovněž oprávněna od Smlouvy odstoupit v důsledku jednání Klienta, kterým byla narušena vzájemná důvěra mezi Klientem a Společností. Odstoupením od Smlouvy daná Smlouva zaniká, a to okamžikem doručení oznámení o odstoupení Klientovi v souladu s VOP nebo v jiné lhůtě stanovené Společností. Nesplacené dluhy Klienta se stávají splatnými první kalendářní den následující po doručení oznámení o odstoupení Klientovi, neuvede-li Společnost pozdější termín.

10.11. Pokud není dohodnuto jinak, jsou Společnost a Klient po ukončení smluvního vztahu povinni vzájemně vypořádat své pohledávky a dluhy existující ke dni zániku Smlouvy. Společnost v takovém případě vrací poměrnou část ceny, poplatku nebo jiné úhrady za Služby pouze tehdy, kdy je tak výslovně stanoveno právním předpisem nebo Smlouvou. Po ukončení smluvního vztahu je Klient povinen vrátit Společnosti, ve lhůtách stanovených Společností, jakékoli svěřené předměty, tiskopisy či jiné prostředky, které Společnost či třetí osoba Klientovi předaly v souvislosti s poskytováním Služby. Odstoupením od Smlouvy se závazky Klienta a Společnosti ruší ke dni účinnosti odstoupení.

10.12. Všude tam, kde to neodporuje právním předpisům, Klient souhlasí s tím, že veškerá práva a pohledávky Společnosti za Klientem se promlčují ve lhůtě patnácti let ode dne, kdy mohla být Společnosti vykonána a/anebo uplatněna poprvé.

10.13. Vyžaduje-li to zákon, Smlouva se uzavírá v písemné formě. V ostatních případech se Smlouva uzavírá v elektronické podobě.

11. Ceny Služeb

11.1. Klient je povinen platit Společnosti ceny a další úhrady za poskytované Služby a za úkony se Službami souvisejícími, které Společnost účtuje v souladu se Sazebníkem účinným v době poskytnutí dané Služby nebo provedení úkonu, není-li dohodnuto jinak. Klient je povinen platit účtované ceny řádně a včas. Společnost je oprávněna vázat poskytnutí Služby na úplné zaplacení ceny nebo její části.

11.2. Nebude-li sjednáno jinak, ceny a další úhrady jsou splatné ihned. Ceny se účtují v měně Služby, pokud nebude sjednáno jinak.

11.3. Klient uhradí Společnosti náklady a výdaje, které odůvodněně vynaložila v souvislosti s poskytnutím příslušné Služby anebo úkonu s ní souvisejícího či v souvislosti s plněním své povinnosti vyplývající z právních předpisů, a to i v případě, že takové náklady a výdaje, případně jejich výše nejsou předem známy. Společnost se snaží vždy postupovat tak, aby vynaložené náklady byly minimální.

12. Úhrada pohledávek, úroky z prodlení. Postoupení a zástava

12.1. Klient souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna započíst splatnou peněžitou pohledávku Společnosti za Klientem proti jakékoli peněžité pohledávce Klienta za Společností bez ohledu na měnu pohledávky a právní vztah, ze kterého vyplývá. Klient souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna započíst své pohledávky i proti takovým pohledávkám Klienta, které nejsou dosud splatné, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí, které nelze uplatnit před soudem anebo které jsou promlčené. Za účelem započtení je Společnost oprávněna provést konverzi jedné měny do druhé za použití aktuálního příslušného kurzu ČNB.

12.2. V případě prodlení Klienta s úhradou splatných pohledávek Společnosti je Společnost oprávněna Klientovi účtovat

a) náhradu účelně vynaložených nákladů, které Společnosti vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele; a

b) smluvní pokutu ve výši stanovené v Sazebníku.

Úhrada úroků z prodlení a případných dalších sankčních plateb, zejména smluvní pokuty, nemá vliv na náhradu případné škody vzniklé Společnosti, jakožto i na úhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávky.

V případě prodlení Klienta se splacením jakékoliv částky, zašle Společnost Klientovi:

I) písemnou upomínku,

II) výzvu k úhradě,

III) výzvu k okamžité úhradě,

IV) předžalobní výzvu

a Klient je povinen Společnosti zaplatit paušální náhradu výdajů vynaložených na vyhotovení a zaslání každé upomínky a/anebo výzvy ve výši uvedené v Sazebníku.

12.3. Společnost je oprávněna i bez souhlasu Klienta přijmout plnění nabídnuté třetí osobou za účelem splnění závazku Klienta vůči Společnosti, a to včetně částečného plnění.

12.4. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu Společnosti není Klient oprávněn postoupit (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky či práva) nebo zastavit své pohledávky za Společnosti, případně postoupit Smlouvu nebo její část nebo práva a povinnosti z ní vyplývající. Toto omezení neplatí pro postoupení (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky či práva) pohledávek Klienta za Společností na Společnost a na zastavení těchto pohledávek ve prospěch Společnosti a dále na zákonem předvídané postoupení pohledávky na základě odkazu zůstavitele z dědice obtíženého odkazem (Klienta) na odkazovníka.

12.5. Klient výslovně souhlasí s tím, že Společnost je oprávněna bez souhlasu Klienta postoupit Smlouvu a/anebo pohledávky Klienta na třetí osobu.

12.6. Jakákoliv částka splatná podle Smlouvy Společnosti se považuje za splacenou připsáním na účet Společnosti, pouze pokud byla Klientem řádně identifikována uvedením variabilního symbolu, který je uveden na faktuře Společnosti a/anebo přidělen Klientovi a/anebo pohledávce Klienta. Pokud Společnost obdrží od Klienta platbu, která není identifikovaná variabilním symbolem, tato se považuje za přijatou až okamžikem její identifikace.

12.7. Jakákoliv částka splatná podle Smlouvy Klientovi se považuje za splacenou připsáním na účet klienta, který Klient uvedl ve svém Uživatelském profilu.

12.8. Pořadí úhrad pohledávek Společnosti za Klientem je následující: (1) poplatek za prodloužení, (2) poplatek za splátkový kalendář, (3) náklady na vymáhání jakékoliv dlužné částky, (4) smluvní pokuty, (5) sankční úroky z prodlení, (6) poplatek za úvěr, (7) řádné úroky z prodlení, (8) jistina úvěru a (9) další částky dlužné Klientem.

13. Odpovědnost Společnosti

13.1. Společnost odpovídá za řádné a včasné plnění svých povinností ze Smluv. Povinnost Společnosti je splněna včas, jestliže je splněna ve lhůtách stanovených právními předpisy, Smlouvou, nebo jinak ve lhůtách přiměřených povaze dané povinnosti, obchodním zvyklostem a obvyklým postupům. Společnost odpovídá Klientovi za škodu, jež mu byla způsobena porušením povinností Společnosti ze Smluv.

13.2. Společnost neodpovídá Klientovi za škodu když:

13.2.1. škoda byla způsobena protiprávním jednáním Klienta nebo třetí osoby,

13.2.2. škoda byla způsobena porušením povinností osob jednajících jménem či za Klienta dle Smlouvy,

13.2.3. škoda byla způsobena postupem Společnosti v souladu se Žádostmi Klienta nebo jí Klient utrpěl v důsledku svých vlastních obchodních či jiných rozhodnutí,

13.2.4. škoda byla způsobena tím, že Společnost jednala v souladu se Smlouvou, nebo tím, že Klient porušil Smlouvu,

13.2.5. porušení povinnosti Společnosti bylo způsobeno jednáním Klienta nebo nedostatkem součinnosti ze strany Klienta,

13.2.6 porušení dané povinnosti bylo způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Společnosti nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost tam, kde se pro daný právní vztah použije právní úprava platná před účinností NOZ. Za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli Společnosti nebo za okolnosti vylučující odpovědnost se považují zejména vyšší moc, včetně přírodních událostí, terorismus, války, občanské nepokoje, stávky, výluky, opatření institucí užívaných Společností, českých i zahraničních státních orgánů, soudů a jiné překážky, které nastaly nezávisle na vůli Společnosti a které Společnost v době vzniku závazku nemohla rozumně předvídat.

13.3. Vylučuje se odpovědnost Společnosti za neautorizované nebo nesprávně provedené transakce Klienta a/anebo Žádosti Klienta a podobné úkony, zejm. prostřednictvím Uživatelského profilu Klienta.


14. Změna Smluvní dokumentace, Smlouvy.

14.1. Společnost je oprávněna navrhovat změny Smluvní dokumentace a/anebo Smlouvy zejména v návaznosti na změny právních předpisů, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných Služeb Klientům a s ohledem na obchodní cíle Společnosti.

14.2. Společnost Klientovi poskytne informace o navrhované změně Smluvní dokumentace a/anebo Smlouvy nejméně 2 měsíce před navrhovaným dnem účinnosti navrhovaných změn, včetně informace o navrhovaném dni účinnosti, a to způsobem dále uvedeným.

14.3. O změně Smluvní dokumentace a/anebo Smlouvy poskytne Společnost Klientu informace, včetně navrhovaného znění, prostřednictvím Stránek Společnosti či Uživatelského profilu Klienta nebo jiným vhodným způsobem. Klient se zavazuje, že se s navrhovaným zněním Smluvní dokumentace a/anebo Smlouvy seznámí. Společnost je povinna mít navrhované znění k dispozici v sídle Společnosti a vyvěsit jej na Stránkách Společnosti. Společnost může poskytnout informace o navrhované změně včetně navrhovaného znění i jinými prostředky komunikace sjednanými s Klientem.

14.4. Pokud Klient písemně neodmítne navrhovanou změnu Smluvní dokumentace a/anebo Smlouvy nejpozději v poslední pracovní den před navrhovaným dnem účinnosti, platí, že navrhovanou změnu přijal s účinností ode dne účinnosti navrženého Společností. Změny se týkají všech poskytovaných Služeb, pokud Společnost nestanoví jinak.

14.5. Pokud Klient písemně odmítne návrh na změnu Smluvní dokumentace a/anebo Smlouvy, je oprávněn bezúplatně vypovědět Smlouvu s okamžitou účinností. Výpověď musí být doručena Společnosti přede dnem, kdy má navrhovaná změna Smluvní dokumentace a/anebo Smlouvy nabýt účinnosti. Pokud Klient návrh na změnu Smluvní dokumentace a/anebo Smlouvy písemně odmítne, ale Smlouvu nevypoví, platí, že Společnost Smlouvu vypověděla v den, kdy Klientovi poskytla informace o navrhované změně Smluvní dokumentace a/anebo Smlouvy, přičemž výpovědní doba činí 2 měsíce.

14.6. Výpověď a oznámení o odmítnutí navrhovaných změn Smluvní dokumentace a/anebo Smlouvy učiněné Klientem musí mít písemnou formu, podpis Klienta na nich musí být úředně ověřen a musí být doručeny do sídla Společnosti.

14.7. V případě změny Smluvní dokumentace a/anebo Smlouvy má Klient právo odmítnout navrhovanou změnu a případně vypovědět Smlouvu pouze, pokud se navrhovaná změna přímo týká Služby poskytované Klientovi na základě Smlouvy.

14.8. Klient je při podstatném zvýšení ceny za poskytované Služby oprávněn toto zvýšení odmítnout. Pro odmítnutí a odstoupení Klienta od Smlouvy platí obdobně postup při změně Smluvní dokumentace a/anebo Smlouvy.

14.9. Společnost a Klient se dohodli, že je Společnost oprávněna provést s okamžitou účinností jednostrannou změnu:

14.9.1. VOP, Produktových podmínek, Oznámení a Sazebníku, je-li tato změna výhradně ve prospěch Klienta,

14.9.2. obchodního názvu Služby, která nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy,

14.9.3. údajů, které jsou čistě informačního charakteru a nejsou určeny dohodou smluvních stran (např. sídlo Společnosti).

14.9.4. O změnách Smluvní dokumentace a/anebo Smlouvy dle tohoto článku informuje Společnost Klienta způsobem prostřednictvím Stránek Společnosti.

14.10. Změna Smluvní dokumentace a/anebo Smlouvy nemá vliv na případné výslovné odvolání či odmítnutí souhlasu se zpracováním Osobních údajů, které Klient učinil před účinností předmětné změny.

14.11. Smluvní dokumentaci uveřejňuje Společnost v sídle Společnosti a na Stránkách. Na Stránkách mohou být uveřejněny pouze části Sazebníku.15. Oddělitelnost ustanovení. Přechodná ustanovení.

15.1. Právní vztahy mezi Společností a Klientem se řídí právním řádem ČR. Pro účely Smluv, na které se použije právní úprava platná před účinností NOZ platí, že se právní vztahy mezi Klientem a Společností řídí obchodním zákoníkem.

15.2. Klient i Společnost vynaloží maximální úsilí k tomu, aby jakékoli sporné záležitosti vyřešili smírnou cestou, s přihlédnutím k oprávněným zájmům Klienta i Společnosti. Není-li mezi Klientem a Společností dohodnuto jinak, je k řešení sporů příslušný soud.

15.3. V zákonem stanovených případech se může Klient obrátit na finančního arbitra za podmínek stanovených příslušným právním předpisem. Právo Klienta obrátit se na soud tímto není dotčeno.

15.4. V případě porušení právních povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo právních předpisů ze strany Společnosti má Klient právo podat stížnost na postup Společnosti u orgánu dohledu.

15.5. Pokud se nějaký článek Smluvní dokumentace a/anebo Smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní články Smluvní dokumentace a/anebo Smlouvy zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti.


16. Důvěrnost

16.1 Veškeré informace o Klientovi obdržené Společností v souvislosti se Smlouvou jsou považovány za důvěrné. Informace o Klientovi Společnost poskytuje pouze dle požadavků platných právních předpisů v ČR.

16.2 Klient v Okamžiku registrace v Uživatelském profilu potvrzuje a souhlasí s tím, že Společnost přidá ke své databázi osobní údaje Klienta, jež má k dispozici (veškeré údaje, které Klient poskytl při Registraci, nebo které Společnost získala v souvislosti se Smlouvou). Klient souhlasí s tím, že tyto údaje budou moci být předány třetím osobám, které přímo nebo nepřímo získají podstatnou účast ve Společnosti nebo v nichž Společnost získala přímou nebo nepřímou účast, a systém zpracování údajů, který spravuje Společnost, bude moci být předán provozovatelům osobních údajů zapsaným na území ČR, pokud jsou dané informace vyžadovány pro vykonání jejich funkcí.

16.3 Společnost má právo bez dalšího poskytnout informace o Klientovi společnostem ve skupině Společnosti a obchodním partnerům Společnosti zajišťujícím zpracování osobních údajů Klienta.


17. Závěrečná ustanovení

17.1. Pokud z kontextu nevyplývá jinak, platí při výkladu VOP a Smlouvy následující pravidla:

17.1.1. odkazy na Stránky Společnosti jsou odkazy na adresu www.rerum.cz, případně na jiné internetové adresy, které Společnost používá nebo bude používat v souvislosti s poskytováním Služeb;

17.1.2. pojmem "příkaz" se rozumí pokyn Klienta Společnosti;

17.1.3. kontrolou Klienta se pro účely VOP rozumí kontrola Klienta ve smyslu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která zahrnuje získání informací o účelu transakce, průběžné sledování obchodního vztahu s Klientem a přezkoumání zdrojů peněžních prostředků;

17.1.4. poštou se rozumí provozovatel poštovních služeb;

17.1.5. osobami jednajícími jménem či za Klienta se rozumí Zmocněnec a Oprávněná osoba.

17.2. Smlouva se řídí českým právem.

ČÁST B. PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

Tyto Produktové podmínky pro Službu Spotřebitelský úvěr pro Klienty – fyzické osoby nepodnikatele (dále jen "Podmínky") obsahují bližší úpravu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o spotřebitelském úvěru s fyzickou osobou nepodnikatelem (dále jen "Smlouva"). Nedílnou součástí Podmínek jsou VOP a příslušná Smluvní dokumentace ve smyslu VOP a Smlouvy a příslušné přílohy.

18. Vymezení pojmů

18.1. "Společnost" je Rerum Finance, s.r.o., právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228845 se sídlem: Mezibranská 1579/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03210235, úvěrová instituce, dále také "Věřitel".

18.2. "Čerpání" je poskytnutí Úvěru na základě Smlouvy po splnění odkládacích podmínek čerpání.

18.3. "Den splatnosti" je den, ke kterému je Klient povinen splatit úvěr, část jistiny úvěru, úroky nebo uskutečnit jiné plnění Společnosti podle Smlouvy.

18.4. "Oznámení" jsou sdělení, ve kterých Společnost v souladu se Smluvní dokumentací stanoví technické aspekty a podmínky poskytování Služeb, která je Společnost oprávněna měnit. Oznámení Společnost zveřejňuje na Stránkách a jsou dostupná v sídle.

18.5. "Podmínky" jsou tyto Úvěrové podmínky pro fyzické osoby nepodnikatele, jež představují Produktové podmínky dle VOP.

18.6. "Případ porušení" je kterýkoli případ či jiná závažná skutečnost popsaná v Podmínkách nebo případ či jiná závažná skutečnost či situace označená ve Smlouvě za Případ porušení.

18.7. "Sazebník" je přehled poplatků, ostatních cen, jiných plateb za Služby a za úkony se Službami související, úroků, smluvních pokut a dále je to přehled popisující roční úrokovou sazbu, roční procentní sazbu nákladů, poplatky a další platby, sankce a smluvní pokuty splatné Společnosti Klientem za Služby poskytnuté Společností v souladu se Smluvními dokumenty a Podmínkami, které lze průběžně měnit během doby trvání smluvního vztahu mezi Klientem a Společností v souladu s postupem uvedeným ve Smlouvě. Sazebník je k dispozici na Stránkách Společnosti a v sídle Společnosti.

18.8. "Úvěr" jsou peněžní prostředky, k jejichž poskytnutí Klientovi na sjednanou dobu a v dojednané výši se Společnost zavazuje za podmínek dohodnutých a uvedených ve Smlouvě a dále je to dosud nesplacená částka jistiny úvěru.

18.9. "VOP" jsou Všeobecné obchodní podmínky Společnosti.

18.10. "Výše úvěru" je maximální výše úvěru uvedená ve Smlouvě.

18.11. "Žádost" je žádost Klienta o čerpání úvěru předložená Společnosti na úplně, řádně a pravdivě vyplněném formuláři Společnosti, jde o závazný návrh Klienta, kterým, po důkladném seznámení se Smluvní dokumentací, navrhuje Společnosti uzavřít s Klientem Smlouvu v souladu se Smluvní dokumentací. Společnost není povinna akceptovat návrh Klienta.

19. Klient

19.1 Klientem může být pouze zletilá svéprávná fyzická osoba, která má vedena účet v kterékoliv bance se sídlem nebo organizační složkou v ČR, k Okamžiku registrace se nachází na území České republiky a která řádně provedla Registraci.

19.2 Klient potvrzuje, že byl řádně obeznámen s Podmínkami v souladu se Zákonem o spotřebitelském úvěru prostřednictvím informací poskytovaných na Stránkách a v rámci písemné a elektronické komunikace se Společnosti.

19.3 Klient potvrzuje, že se podrobně seznámil s ustanoveními Smluvní dokumentace a Smlouvy včetně všech jejich příloh, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, souhlasí s nimi, považuje je za závazná a souhlasí, aby Společnost plnila svou povinnost poskytnout Úvěr bezprostředně po uzavření Smlouvy.

20. Žádost o Úvěr, jeho výše a čerpání

20.1. Úvěr je úvěrem neúčelovým, nezajištěným a jednorázově splatným.

20.2. Společnost nemá povinnost kontrolovat využití Úvěru.

20.3. Předložením Žádosti žádá Klient Společnost o poskytnutí Úvěru, a to bez zbytečného odkladu.

20.4. Klient souhlasí se sazbou úroku, výší smluvních pokut a poplatků aplikovaných na Úvěr, které jsou uvedeny ve Smlouvě a Smluvní dokumentaci, a zavazuje se tyto v příslušné výši Společnosti zaplatit společně se splacením Úvěru.

20.5. Klient je oprávněn kterýkoliv Úvěr a/anebo jakoukoliv jeho část kdykoli po dobu trvání předčasně splatit na základě předchozího písemného oznámení doručeného Společnosti. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru.

20.6. V případě předčasného splacení Úvěru nebo kterékoli jeho části je Společnost oprávněna požadovat jednorázovou paušální náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s předčasným splacením ve výši 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru. Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru, a v případě spotřebitelského úvěru na bydlení za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba.

20.7. Klient je povinen splatit Úvěr ve stejné měně v jaké byl Úvěr poskytnut. V případě, že Klient splatí Úvěr a/anebo jakoukoliv jeho část v jiné měně, je Klient povinen uhradit Společnosti veškeré náklady spojené s převodem měny na měnu, ve které byl Úvěr poskytnut.

20.8. Po splnění odkládacích podmínek Klientem může Společnost Klientovi nabídnout úvěr ve výši od 5000 korun českých do 15000 korun českých.

20.9. Pokud výše nesplacené jistiny úvěru z jakéhokoli důvodu přesáhne Výši úvěru, stává se tato část úvěru okamžitě splatnou. Do té doby, než Klient splatí část jistiny úvěru přesahující Výši úvěru, je Společnost oprávněna požadovat z této částky úroky z prodlení a smluvní pokuty ve výši stanovené v Sazebníku, není-li ujednáno jinak.

20.10. Společnost poskytne Klientovi čerpání spotřebitelského úvěru bez zbytečného odkladu poté, co o čerpání Klient požádá, a to za předpokladu, že Klient předloží doklady prokazující splnění odkládacích podmínek čerpání.

20.11. Úvěr se považuje za poskytnutý odepsáním příslušné částky z prostředků Společnosti ve prospěch Klienta, a to na účet, který Klient sdělil Společnosti.

20.12. Společnost je oprávněna neposkytnout čerpání, pokud:

20.12.1. Žádost nemá dohodnuté náležitosti;

20.12.2. k požadovanému dni čerpání existuje nebo hrozí Případ porušení, eventuálně hrozí, že v důsledku čerpání vznikne Případ porušení;

20.12.3. nejsou splněny odkládací podmínky čerpání stanovené Smlouvou nebo Společnost má pochybnosti o splnění těchto odkládacích podmínek čerpání.

20.12.4. V takovém případě Společnost sdělí důvody neposkytnutí čerpání nejpozději do 5 pracovních dnů, je-li ze zákona povinna, a vyzve Klienta k nápravě či předloží protinávrh.

20.13. Žádost o Úvěr Klient podává prostřednictvím svého Uživatelského profilu na stránkách Společnosti kliknutím na tlačítko "Žádost o úvěr". V Žádosti Klient uvede výši a dobu Úvěru. Poté se Klient v Uživatelském profilu seznámí s podmínkami způsobu rozhodování sporů ze Smluv/Dodatků a se Smluvními dokumenty, a vyjádří s nimi souhlas jedním z následujících způsobů:

20.13.1. podpisem a doručením příslušné Smlouvy/Dodatku, Smluvní dokumentace do sídla Společnosti;

20.13.2. podpisem a doručením příslušné Smlouvy/Dodatku, Smluvní dokumentace v naskenované podobě na emailovou adresu Společnosti;

20.13.3. podpisem a nahráním příslušné Smlouvy/Dodatku, Smluvní dokumentace v naskenované podobě do příslušné sekce v Uživatelském profilu.

20.13.4. podpisem a odesláním příslušné Smlouvy/Dodatku, Smluvní dokumentace prostřednictvím MMS zprávy prostřednictvím mobilního čísla registrovaného v Uživatelském profilu Klienta

20.13.5. zzaškrtnutím políčka v Uživatelském profilu "Souhlasím" s příslušnou Smlouvou/Dodatkem, Smluvní dokumentací.

20.14. Po doručení Společnosti či odsouhlasení Klientem elektronickým způsobem příslušné Smluvní dokumentace obdrží Klient SMS zprávu obsahující bezpečnostní kód. Klient ověří registraci, Žádost o Úvěr a souhlas se Smluvní dokumentací vyplněním SMS kódu ve svém Uživatelském profilu.

20.15. Dokončením registrace Klienta v Uživatelském profilu a zadáním SMS kódu postupem uvedeným výše se považují příslušné elektronické kanály pro doručování a komunikaci za jednoznačně spojené s podepisující osobou a umožňující identifikaci podepisující osoby, a jsou bezvýhradně odsouhlasené.

20.16. Za odsouhlasení Smluvní dokumentace a Smlouvy/Dodatku se považuje též:

20.16.1. potvrzení v Uživatelském profilu – zaškrtnutí políčka souhlasu se Smlouvou/Dodatkem;

20.16.2. úhrada jakékoliv platby na účet Společnosti se zadáním zprávy pro příjemce: "Potvrzuji smlouvu č. …." anebo s uvedením přiděleného variabilního symbolu;

20.17. Poté, co Klient potvrdil Žádost a Společnost posoudila bonitu a platební schopnost Klienta, Společnost poskytne Úvěr, budou-li splněny odkládací podmínky Smlouvy/Dodatku.

20.18. Společnost oznámí Klientovi své rozhodnutí o neposkytnutí Úvěru prostřednictvím SMS zprávy.

20.19. Po obdržení potvrzení od Společnosti o poskytnutí Úvěru bude Úvěr poukázán na bankovní účet Klienta bezhotovostním převodem.

20.20. V případě, že Společnost po posouzení bonity a platební schopnosti Klienta rozhodne o poskytnutí Úvěru Klientovi v nižší výši, než o kterou Klient požádal, nebo Společnost rozhodne, že pro úplné posouzení Žádosti Klienta a poskytnutí Úvěru v požadované výši je třeba, aby Klient doplnil a/anebo upřesnil informace uvedené v registračním formuláři nebo v Žádosti, bude Společnost o tomto rozhodnutí Klienta informovat telefonicky. Pakliže se Společnosti nepodaří Klienta telefonicky kontaktovat, je Společnost oprávněna poskytnout Úvěr Klientovi v nižší výši, kterou na základě poskytnutých informací a posouzení bonity a platební schopnosti Klienta Společnost odsouhlasí.

21. Splácení jistiny a úhrada úroků

21.1. Výpočet úroků ze Smlouvy je prováděn metodou 360/360 dnů. Při výpočtu úroků se předpokládá, že kalendářní rok má 360 dnů.

21.2. Pokud Klient nebude schopen provést úhradu splatné jistiny nebo úroků způsobem stanoveným ve Smlouvě, je povinen se se Společností před splatností příslušné částky dohodnout, jakým jiným způsobem bude úhrada provedena.

21.3. Pro případ, že plnění, které Společnost obdrží, bude provedeno v jiné měně, než je uvedeno ve Smlouvě, platí, že pro přepočet bude použit kurz podle kurzovního lístku ČNB platného v den přepočtu.

22. Důsledky předčasného splacení

22.1. Pokud Klient uhradí jakoukoli částku před příslušným Dnem splatnosti, je taková částka považována za předčasnou splátku jistiny Úvěru a v důsledku toho dojde v závislosti na výši předčasné splátky k přiměřenému zkrácení lhůty pro splacení jistiny úvěru anebo snížení poslední splátky jistiny úvěru.

22.2. V případě, že v Den splatnosti uhradí Klient způsobem dle předchozího odstavce vyšší částku, než kolik činí v příslušný Den výše splatnosti splatné pohledávky ze Smlouvy, považuje se za předčasnou splátku jistiny úvěru rozdíl mezi Klientem uhrazenou částkou a výší splatných pohledávek ze Smlouvy.

22.3. Veškeré platby, které uskutečňuje Klient podle Smlouvy, musí být prosty všech srážek. Pokud právní předpisy ukládají, aby Klient provedl srážky z jakékoli takové platby, pak je povinen zvýšit předmětnou částku tak, aby Společnost po odečtení srážek obdržela částku rovnající se té, kterou Společnost měla obdržet podle Smlouvy. Klient na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu příslušných ustanovení NOZ, v souvislosti se změnou nebo nabytím účinnosti právních předpisů, v jejichž důsledku bude povinen provádět srážky z jakýchkoli plateb podle Smlouvy.

22.4. Je-li Klient povinen plnit zároveň několik splatných dluhů vzniklých ze Smlouvy, případně ze splatných dluhů z jiných závazkových vztahů ve prospěch Společnosti, a poskytnuté plnění nestačí ke splnění všech splatných dluhů, je poskytnuté plnění použito na úhradu dluhu určeného podle Smluvní dokumentace.

23. Prodloužení splatnosti

23.1. Klient je oprávněn doručit Společnosti Žádost o prodloužení splatnosti, a to společně s odesláním poplatku za prodloužení splatnosti dle Sazebníku.

23.2. Společnost bezodkladně po doručení Žádosti o prodloužení splatnosti a příslušného poplatku uvědomí Klienta o posouzení o prodloužení splatnosti prostřednictvím Uživatelského profilu, telefonicky nebo e-mailem.

23.3. Klient se zavazuje zaplatit Věřiteli poplatek za prodloužení splatnosti ve výši odpovídající požadované době prodloužení uvedené v Sazebníku společně s Žádostí o prodloužení splatnosti. Okamžikem připsání poplatku dle tohoto článku se Den splatnosti Úvěru mění na Den splatnosti identifikovaný v Žádosti o prodloužení splatnosti.

23.4. Společnost není povinna Žádost o prodloužení splatnosti akceptovat ani uvědomovat Klienta o důvodu neschválení Žádosti o prodloužení splatnosti.

23.5. V případě neschválení Žádosti o prodloužení splatnosti bude částka zaslaná Klientem dle tohoto článku použita Věřitelem v souladu se Smlouvou.

24. Povinnosti a práva Klienta

24.1. Po celou dobu existence pohledávek ze Smlouvy je Společnost oprávněna prověřovat a hodnotit majetkovou situaci Klienta, jako i další skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na schopnost Klienta splnit řádně a včas své dluhy vzniklé ze Smlouvy.

24.2. Klient je povinen neprodleně informovat Společnost o všech skutečnostech, které mají nebo by mohly mít za následek ohrožení schopnosti Klienta splatit úvěr nebo zánik či zhoršení zajištění dluhů Klienta vůči Společnosti vzniklých ze Smlouvy. Klient je povinen informovat Společnost i o případném zániku společného jmění manželů Klienta a o navrhovaném způsobu vypořádání závazků Klienta ze Smlouvy.

24.3 Na vyžádání je Klient povinen Společnosti bez zbytečného odkladu předložit v písemné formě či elektronicky originál a/nebo ověřenou kopii a/nebo prostou kopii a/nebo elektronický scan a/nebo fotografii a/nebo MMS zprávou z mobilního čísla, které je zaregistrováno v Uživatelském profilu Klienta:

24.3.1. doklady o příjmech Klienta (daňové přiznání, doklady o příjmech ze závislé či obdobné činnosti, doklady o výnosech ze zastavené nemovitosti apod.);

24.3.2. doklady osvědčující příjem sociálních dávek;

24.3.3. doklad o trvalém pobytu;

24.3.4. podklady nezbytné k ověření návratnosti úvěru;

24.3.5. doklady o případné modifikaci společného jmění manželů;

24.3.6. originál výpisu z bankovního účtu na který chce Klient čerpat Úvěr a který Klient sdělil Společnosti a to za období až posledních šest měsíců;

24.3.7. jiné doklady požadované Společnosti v souvislosti s čerpáním, splácením nebo zajištěním úvěru.

24.4. Bez zbytečného odkladu je Klient povinen nahlásit Společnosti změnu svých údajů týkajících se zejména změny trvalého pobytu, Kontaktní adresy, zaměstnavatele, a to doporučeným dopisem nebo osobně v sídle Společnosti.

24.5. Klient se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Společnosti nepostoupí, nepřevede ani nezatíží právy třetích osob svá práva ani své pohledávky ze Smlouvy. Jakékoli takové postoupení nebo převod práv nebo pohledávek bez souhlasu Společnosti je neplatné. Dále se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Společnosti nepřevede své povinnosti ani závazky ze Smlouvy na třetí osobu. Jakýkoli převod povinností nebo závazků bez souhlasu Společnosti je neplatný.

24.6. Pokud Společnost Klienta požádá, je povinen nechat vyhotovit notářský zápis se svolením k vykonatelnosti podle zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů, a to ve vztahu k jakýmkoli pohledávkám Společnosti vůči Klientovi v souvislosti se Smlouvou. Uvedeným zápisem Klient svolí, aby byl nařízen výkon rozhodnutí, jestliže své dluhy podle Smlouvy řádně a včas Klient nesplní. Společnost je oprávněna požadovat, aby součástí předmětného zápisu bylo i uznání Klientových dluhů vůči Společnosti.

24.7. Klient je povinen nahradit Společnosti na požádání veškeré účelně vynaložené náklady, včetně všech poplatků, vzniklých v souvislosti s uzavřením, plněním, změnou, ukončením, nebo porušením Smlouvy a veškerých smluv uzavřených na základě nebo v souvislosti se Smlouvou, včetně smluv o zajištění dluhů Klienta vůči Společnosti vzniklých ze Smlouvy, jakož i veškeré náklady, které Společnost vynaloží na ochranu nebo výkon jakéhokoli práva Společnosti dle Smlouvy a veškerých smluv uzavřených na základě nebo v souvislosti se Smlouvou.

24.8. Klient má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od okamžiku uzavření Smlouvy, bez jakékoli sankce, a to písemně, formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu Společnosti . V případě odstoupení dle tohoto článku je Klient povinen splatit načerpanou jistinu Úvěru společně s úrokem ve výši, na kterou by Společnosti vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl Úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina Úvěru splacena. Klient je povinen v případě odstoupení dle tohoto článku uhradit Společnosti náhradu nevratných poplatků zaplacených Společností orgánům veřejné správy, a to bezodkladně po doručení oznámení o odstoupení.

25. Smluvní pokuty

25.1. Smluvní pokuty dle Sazebníku jsou splatné následující kalendářní den po dni doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

25.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Společnosti na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ani povinnost Klienta předmětnou povinnost splnit, popřípadě povinnost hradit úroky z prodlení.

26. Úroky z prodlení, pořadí úhrad pohledávek

26.1. Okamžikem prodlení Klienta se splacením Úvěru a/anebo jakékoliv jeho části přirůstají veškeré pohledávky Společnosti za Klientem k jistině a takto přirostlé k jistině Úvěru se stávají součástí jistiny Úvěru.

26.2. V případě, že se Klient ocitne v prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého dluhu vůči Společnosti vzniklého ze Smlouvy, je Společnost oprávněna požadovat úroky z prodlení ve výši uvedené v Sazebníku, Oznámení a Smlouvě, avšak nejméně v zákonné výši, a to počínaje prvním dnem prodlení až do doby zaplacení dlužné částky.

26.3. Úroky z prodlení jsou splatné okamžikem, kdy na ně Společnosti vznikne nárok.

26.4. Úhrada úroků z prodlení bude provedena způsobem sjednaným ve Smlouvě pro splacení jistiny úvěru a úhradu smluvních úroků z úvěru. Právo Společnosti provést úhradu úroků z prodlení způsobem podle jiných ustanovení Smluvní dokumentace a/anebo Smlouvy tím není dotčeno.

26.5. Zaplacením úroků z prodlení není dotčena povinnost Klienta nahradit škodu, která vznikla Společnosti v důsledku prodlení Klienta, a která není kryta úroky z prodlení.

27. Postup Společnosti v případě porušení a v případě Závažných skutečností

27.1 Za Případ porušení se považují jednotlivé případy porušení Smlouvy zejm. uvedené níže a také jiné závažné skutečnosti uvedené níže jestliže:

27.1.1. Klient se dostane do prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého dluhu vzniklého na základě Smlouvy;

27.1.2. Klient nesplní jakoukoliv jinou svou povinnost nebo závazek uložený Smlouvou a toto porušení nebude napraveno ani ve lhůtě 3 kalendářních dnů od data, ke kterému byl Klient povinen danou povinnost nebo závazek splnit;

27.1.3. jakékoli prohlášení podle Smlouvy nebo dokumentace, jakýkoli dokument, potvrzení či jiné prohlášení Klienta a/anebo třetí osoby je nebo se stane nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím, přičemž tato skutečnost má nebo může mít podle názoru Společnosti vliv na schopnost Klienta dostát závazkům Klienta ze Smlouvy;

27.1.4. Klient je trestně stíhán nebo byl po uzavření Smlouvy pravomocně odsouzen pro trestný čin;

27.1.5. Klient vykáže zhoršení své finanční nebo majetkové situace, které ohrožuje návratnost nebo splacení poskytnutého úvěru (např. majetek je předmětem výkonu rozhodnutí nebo exekuce nebo předmětem realizace zástavního práva nebo je u soudu zahájeno insolvenční řízení či jiné řízení s obdobnými právními účinky týkající se majetku Klienta);

27.1.6. Klient poruší povinnost podle jiné smlouvy uzavřené se Společností;

27.1.7. svéprávnost Klienta bude omezena;

27.1.8. společné jmění Klienta zanikne za doby trvání Smlouvy a zároveň závazky Klienta ze Smlouvy Klient nevypořádá na výzvu Společnosti nebo podle názoru Společnosti budou práva Klienta ze Smlouvy o vypořádání dotčena;

27.1.9. Klient zemře nebo bude prohlášen za mrtvého.

27.2 Pokud nastane Případ porušení nebo jiná závažná skutečnost pak s přihlédnutím k jejich závažnosti Společnost je oprávněna:

27.2.1. odstoupit od Smlouvy;

27.2.2. vypovědět čerpání nevyčerpané části úvěru;

27.2.3. požadovat dodatečné zajištění dluhů odpovídajících pohledávkám Společnosti za Klientem ze Smlouvy;

27.2.4. požadovat okamžité splacení celé nebo části vyčerpané jistiny úvěru a příslušenství;

27.2.5. zvýšit úrokovou sazbu až o 150 % p. a.

27.3. Společnost je oprávněna podle svého uvážení s přihlédnutím k závažnosti porušení Smlouvy nebo jiných skutečností použít jedno a/anebo více opatření uvedených výše, a to současně nebo postupně.

27.4. Společnost oznámí Klientovi přijatá opatření s uvedením důvodu jejich přijetí a dnem účinnosti opatření.

27.5. Opatření nabývá účinnosti dnem doručení oznámení podle předcházející věty, nestanoví-li Společnost jinak, avšak vždy nejdříve dnem, kdy nastal Případ porušení.

28. Závěrečné podmínky

28.1. Společnost je oprávněna přezkoumat veškeré údaje poskytnuté Klientem Společnosti v rámci Registrace, jakož i veškeré další údaje o Klientovi, které obdrží, a na základě vyhodnocení těchto údajů je oprávněna kdykoliv až do okamžiku uzavření Smlouvy vzít návrh Smlouvy zpět.

28.2. Společnost není povinna Klientovi sdělit důvod pro zpětvzetí návrhu Smlouvy a neposkytnutí Úvěru, pokud není důvodem neposkytnutí Úvěru výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti Klienta.

28.3. Společnost je oprávněna na základě vlastního uvážení odmítnout poskytnutí Úvěru. O odmítnutí poskytnout Úvěr je Společnost povinna bezodkladně informovat Klienta. Rozhodnutí o odmítnutí není Společnost povinna zdůvodnit, pokud není důvodem neposkytnutí Úvěru výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti Klienta.

28.4. Společnost zpřístupní Klientovi veškeré údaje o Úvěru, zejména celkovou splatnou částku ke Dni splatnosti Úvěru včetně veškerých plateb dle Sazebníku, Smlouvy a Smluvní dokumentace na Stránkách Společnosti v Uživatelském profilu Klienta.

28.5. Dozor nad dodržováním povinností Společnosti provádí v souladu se Zákonem o spotřebitelském úvěru Česká národní banka.

28.6. Pokud smluvní strany nejsou schopny vyřešit jakýkoliv Spor v souvislosti se Smlouvou smírně, bude příslušným k projednání tohoto sporu (včetně sporů týkajících se nesmluvních nároků v souvislosti se Smlouvou) příslušný soud.

28.7. Klient je oprávněn požadovat i řešení sporů Finančním arbitrem ČR.

28.8. Podmínky je Společnost oprávněna průběžně měnit způsobem uvedeným ve VOP.

28.9. Smlouva/Dodatek o spotřebitelském úvěru se uzavírá v písemné formě.

Všeobecné obchodní podmínky a Úvěrové Podmínky nabývají účinnosti dne 28.05.2018

PROHLÁŠENÍ KLIENTA

Jsem si vědom toho, že výše uvedené souhlasy se zpracováním osobních údajů a použitím rodného čísla udělené zejména v souladu s platnými z. č. 513/1991 Sb. a č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou dobrovolné a jsem oprávněn(a) je neudělit. Před podpisem souhlasu jsem měl možnost se seznámit s dokumentem Poučení, jehož obsahem je například:

- vysvětlení pojmu informační soubor,

- definice dalších mých Osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování,

- popis fungování registrů,

- identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k mým osobním údajům při jejich zpracování a

- poučení o mých právech (§ 11 a § 12 z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění - pozdějších předpisů, a nárocích (§ 21 z. č. 101/2000 Sb.) v souvislosti se zpracováním mých Osobních údajů v rámci Registrů.

Byl jsem informován, že aktuální znění Poučení mohu kdykoli získat v sídle Společnosti a Registrů či na Stránkách Společnosti a Registrů, či na telefonní infolince Společnosti a Registrů.

Souhlasím s tím, aby mé Osobní údaje (včetně údajů charakterizujících mou bonitu a důvěryhodnost a příslušných podkladů pro jejich vyhodnocení), byly zpracovávány Správcem, i vzájemně předávány mezi Správci, za účelem zkvalitnění péče o mne, provádění Marketingových činností, informování ostatních Správců o mé bonitě a důvěryhodnosti a analyzování těchto údajů. Souhlasím s tím, aby Správce zpracovával mé Osobní údaje za účelem a v rozsahu shora uvedeném po dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí 4 let od ukončení posledního smluvního nebo jiného právního vztahu mezi mnou a kterýmkoli ze Správců.

Uděluji Společnosti výslovný souhlas s tím, aby pověřený pracovník Společnosti pro potřeby Společnosti opatřil kopii občanského průkazu a/nebo cestovního dokladu a aby Společnost zpracovávala veškeré Údaje pro účely mé identifikace a pro účely archivace (zejména z důvodů řízení na základě Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní).

V souvislosti se žádostí o uzavření smlouvy mezi mnou a Rerum Finance s.r.o. (dále jen „Smlouva“) souhlasím s tím, aby

Rerum Finance s.r.o. za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje, včetně mého rodného čísla (dále jen „osobní údaje“), a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací (dále jen „Informační Memorandum“), zejména společností 1. Nebankovni-Registr.cz, s.r.o. Kaprova 42/14 110 00 Praha 1 a CNCB Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.., IČ: 71236384, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, Praha 4 (dále jen „NRKI“) a CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., IČ: 26199696, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4 (dále jen „BRKI“)..

Účelem zpracování mých osobních údajů na základě tohoto souhlasu je:

(i) vytvoření souboru informací v rámci NRKI a BRKI vypovídajících o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce,
(ii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI, a
(iii) zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI a způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI jsou uvedeny v Informačním Memorandu. Tento souhlas uděluji na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou a Rerum Finance s.r.o.byla nebo bude uzavřena Smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých mých finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak. Před podpisem tohoto souhlasu jsem se seznámil s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci NRKI a BRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů. Před podpisem tohoto souhlasu jsem rovněž byl(a) informován(a), že aktuální znění Informačního Memoranda mohu kdykoli získat [informační linka, vývěska či webové stránky Rerum Finance s.r.o., informační linka a webové stránky provozovatele NRKI].